pachasampan8

การฝึกทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

DSC 0320
DSC 0324
DSC 0327DSC 0341DSC 0348DSC 0353DSC 0361DSC 0365DSC 0369DSC 0371DSC 0381DSC 0383DSC 0386DSC 0388DSC 0390DSC 0392DSC 0395DSC 0398DSC 0400DSC 0402DSC 0411DSC 0416DSC 0425DSC 0426DSC 0428DSC 0434DSC 0437DSC 0450DSC 0459DSC 0480DSC 0498DSC 0501DSC 0506DSC 0513DSC 0519DSC 0521DSC 0525DSC 0534DSC 0535DSC 0536DSC 0551DSC 0553DSC 0555