pachasampan8

page

               สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต ๒ จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี

01

02

03

04

05

06

07

 

08

09

10

12

13

14

15

16

17

18

19

21

27

30