pachasampan8

ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
 ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.๒๕๕๒
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและการใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๒
ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ(ฉบับที่๑๗)พ.ศ.๒๕๔๕
ว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ.๒๕๕๓