pachasampan8

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือปทุมธานี จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

 1.วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2560

 2.วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2560

ทั้ง 2 ประเภท จัดอบรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแค้มป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนและเชิญชวนให้เข้ารับการฝึกอบรม

โดยกรอกใบสมัครและจัดส่งไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(ผอ.ปริญญา)ก่อนวันที่เข้ารับการอบรม เพื่อดำเนินการจัดหมู่สมาชิกที่เข้ารับการอบรมต่อไป