pachasampan8

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสโมสรลูกเสือ ได้กำหนดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประเภทต่าง ๆ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ ดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

         1 หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือประเภทสามัญ   ระหว่างวันที่ 2 - 9 เมษายน 2562

         2.หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2562

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนาบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 551 456 ต่อ 25

2.สโมรสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

         1.หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจฺ์ 3 ท่อน ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน  2562  ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วัดคมบาง)

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

         2.การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหันคาแค้มป์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

         3.การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ท่ั่วไป ,การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหันคาแค้มป์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายชนะศักดิ์ ศรีประไพ โทร 088 194 5141