pachasampan8

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 22 กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรผู้สอนยุวกาชาด 2.หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (รายละเอียด)