pachasampan8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมกับสมาคมบูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร (รายละเอียด)