pachasampan8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ        วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความชั้นสูง ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านเทื่อม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (รายละเอียด)