pachasampan8

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ขอความอนุเคราะห์ประาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1.สโมสรลูกเสือปทุมธานี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้นประเภทลูกเสอสำรอง ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ค่าธรรมเรียมการฝึกอบรมคนละ 1,500 บาท

2.สมาคมลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่  9 - 15 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 2,800 บาท

3.สโมสรลูกเสือุณภาพ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง - สามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดกฐิน กุยยกานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ    ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 3,200 บาท

สำหรับรายละเอียดจัดส่งให้ รร แล้ว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนงลูกเสือปทุมธานี เขต 2