pachasampan8

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ MOP THAILAND  สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จะจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ดังนี้

1.การอบรมผู้ประสา่นงานโครงการ Messengers of Peace ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560

2.การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

3.การฝึกอบรมผู้กำกับลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2560

4.การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2560

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ