pachasampan8

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์รวมใจสร้างคนดีสู่สังคมและอบรมครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิดายน 2560 ดังต่อไปนี้

1.โครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา   

2.โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กทม ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2560

ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กทม.ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 2,900 บาท

3.โครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2560

ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กทม. ค่าธรรมเนียมคนละ 2,000 บาท 

4.โครงการค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2560  ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าธรรมเนียมคนละ 500 บาท

ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี