newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ L.T.C. its;jk';yomuj 8 - 14  กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากบุคคลใดมีคุณสมบัติตามกำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งใบสมัครถึง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เกินกว่ากำหนดไม่รับ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน (รายละเอียด)