newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสโมสรลูกเสือปทุมธานี กำหนดจัดฝึกอรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและวชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (รายละเอียด)