newfromgroup

pachasampan8

lสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอความร่วมมือโรงเรียนทั้ง 22 โรงเรียนจัดส่งรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี โดยด่วยภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  ความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจาก จังหวัดต้องการไชต์เสื้อ (รายละเอียด)