newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 โดยให้จัดส่งเอกสารพร้อมผลงาน ถึง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับเอกสารประกาศต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (รายละเอียด)