newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2ิ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ และขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00  น. ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ (รายละเอียด)