พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 506

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หากสถานศึกษาใดสนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ (รายละเอียด)