newfromgroup

pachasampan8

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แจ้งการรับสมัครการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค  หมดกำหนดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมดังกล่าว แจ้งว่า หมดเขตการรับสมัคร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หากบุคลากรทางการลูกเสือท่านใด ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งใบสมัครได้ที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์