พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 539

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาคให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือ (รายละเอียด)