newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาคให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือ (รายละเอียด)