newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดชอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบในราชการแก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 15 ปี  หากบุคลากรทางการลูกเสือประสงค์จะขอพระราชทาน ให้ส่งผลงานพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. (รายละเอียดต่าง ๆ จัดส่งให้ ผอ.โรงเรียนโดยตรง)