newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 7 ประเภท โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่่ 30 เมษายน 2562 (รายละเอียด)