newfromgroup

pachasampan8

 .สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือปทุมะานี จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 3,000 บาท จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

     1.หลักสูตรประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2562 

     2.หลักสูตรประเภทสามัญ  ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผอ.ปรีชา กล่ำรัศมี 081 296 9072 และ ผอ.ปริญญา แช่มชมดาว  081 400 260