พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 398

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบสำรวจการดำเนินการจัดพื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาที่มีความพร้อมเปิดให้เป็นลานกีฬาและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆของประชาชน (รายละเอียด)