newfromgroup

pachasampan8

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเข้าพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ในปีการศึกษา 2562 เพื่ื่อสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด หากโรงเรียนใด ดำเนินการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ส่งรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดทำเกียรติบัตรมอบให้ (รายละเอียด)