newfromgroup

pachasampan8

สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ (Tug of War) ซึ่งเป็นกีฬาที่แข่งระดับนานาชาติ ทั้งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งเสริมให้ครู นักเรียนและบุคลากร ได้มีความรุ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาชักกะเย่อ หากโรงเรียนสนใจ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 02 136 1834