พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 248

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)ข้อมูลลูกเสือ