พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 600

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการคัดเลือกยุวกชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2562  ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.srs.2 moe.go.th จัดส่งภายใน 15 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)