newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 10 คน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน ประเภทผู้สอน จำนวน 5 คน  ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 2 คน กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน (รายละเอียด)