newfromgroup

pachasampan8

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 1.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)