พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 1361

สำนักงานล฿กเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกเสือ เนตรนารี โยรวบรวมประวัติผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียด)