newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานล฿กเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกเสือ เนตรนารี โยรวบรวมประวัติผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียด)