newfromgroup

pachasampan8

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จะดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมยุวกาชาด ประจำปี 2562  จึงประกาศหลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (รายละเอียด)