newfromgroup

pachasampan8

สโมสร ลูกเสือ ป่าพูพาน จะดำเนินการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ

จำนวน 1 รุ่น ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ค่าธรรมเนียมจำนวน 2800 บาท (รายละเอียด)