newfromgroup

pachasampan8

กรมพลศึกษา ดำเนินการจัดประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสออกกำลังกายและสร้างประสบการณ์ที่ดี จากกการฝึกฝนการออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมการประกวด"บริการกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2561 (รายละเอียด)