newfromgroup

pachasampan8

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนายุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยจัดส่งใบสมัครไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน        เลขที่ 319 อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียด)