newfromgroup

pachasampan8

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"ช่อสะอาด" ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน"ผิน แจ่มวิชาสอน" แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามกำหนด เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงให้จัดส่งใบสมัครไปโดยตรงที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน หมายเลขโทรสาร 0 2628 - 6365 และ 0 2628 - 5628  ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  และจะประกาศรายชื่อในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (รายละเอียด)