newfromgroup

pachasampan8

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 เพิ้มเติม คณะกรรมการตัดสินขอรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.จัดส่งรายชื่อลูกเสือเนตรนารี ทุกคนโดยระบุชั้นเรียนของลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าประกวด 

2.จัดส่ง ลส.13 ของผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ แนบมาพร้อมรายชื่อ  จัดส่งในวันประกวดได้

(รายละเอียด)