newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 กำหนดการประกวดระเบียบแถว ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (โดยขอให้จัดส่งรายชื่อภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

(รายละเอียด)