newfromgroup

pachasampan8

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและส่งผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานลูกเสือ หรือผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตรละ 1คน เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยจัดส่งใบสมัครถึง สพป.ปทุมธานี เขต 2ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 (รายละเอียด)