newfromgroup

pachasampan8

ขอแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งขอให้จัดส่งโดยด่วน สำหรับดรงเรียนที่จัดส่งมาแล้ว ไม่ประกาศรายชื่อ อาจเนื่องจากเป็นอัตราจ้าง จึงขอให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย (รายละเอียด)