newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอแจ้งรายชื่อสำหรับโรงเรียนที่จัดส่งรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

1.ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องตามทีจัดส่งหรือไม่

2.โรงเรียนที่มีช่องเว้นว่าง กรณีนี้ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าสำนักงานเขตฯ

3.โรงเรียนใดที่ไม่จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ขอให้ท่านชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรถึง                              ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2  ว่าเหตุผลใดจึงไม่ส่งเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยจะได้                            จัดสรรอัตราให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการเข้ารับการอบรมเพิ่ม