newfromgroup

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่านใด มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานชุมนมุผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีี ขอให้ท่านจัดส่งใบสมัครไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี FAX 02 593 4413 ต่อ 4  มือถือ  0990 2546663  หรือ @ line

Kultidaa 2560 @ Gmail.com. คุณกุลธิดา ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.00 น.

โดยมี 3 ประเภท ประเภทสำรอง สามัญ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ประเภทละ 2 คน  เพื่อจัดส่งรายชื่อไปสำนักงานลูกเสือแห่งชาติโดยด่วน