newfromgroup

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถว) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น ณ ห้องรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (รายละเอียด)