newfromgroup

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัด ทราบและจัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2560 โดยจัดส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสมัคร (ประทับตราการลงรับ)       (รายละเอียดที่แนบ)