newfromgroup

ขอให้โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม และโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ดำเนินการจัดทำเอกสารที่แนบ           จัดส่งภายในวันที่ 7 เมษายน 2560  ก่อน เวลา 12.00 น .หากพ้นกำหนดโรงเรียนจะหมดสิทธิ์ในการเข้า     แข่งขัน (รายละเอียด)