newfromgroup

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2560 ณ โรงสี อ.การเกษตร (บ้านหนองขาม) ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการจับฉลากแบ่งสายในวันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  (ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบทั้ง 2 โรงเรียน) เข้ามาพบเจ้าหน้าที่กีฬาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อจัดทำเอกสารตอบรับโดยด่วน