newfromgroup

โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยมีระเบียบวินัยในสังคม ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 จัดประกวดระเบียบแถวที่ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร วันที่ 18/ พฤษภาคม 2560  (รายละเอียด)