สพฐ.ให้รายงานการรับนักเรียพิการเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา  2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2562 และแก้ไขนักเรียนเดิมให้เป็นปัจจุบัน  หนังสือนำ  แบบคัดกรองนักเรียประเภทต่าง ๆ