ผู้ปกครองหรือคนพิการยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมจัดส่งแผน IEP ส่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่  10  มิถุนายน 2562  เอกสารแนบ